เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (Understanding Goal):

เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างโครงสร้างของกบ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศ สามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเลี้ยงกบที่มีคุณภาพได้

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main


Topic :ขบวนการกบ อ๊บ อ๊บ

Main Idea : กบมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งมนุษย์และพืช ปัจจุบันกบตามธรรมชาติเริ่มสูญพันธุ์มนุษย์จึงต้องประยุกต์การเลี้ยงกบเพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคและงานวิจัยต่างๆ
Big  Questions :
   กบมีความสัมพันธ์กับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร  เราจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเลี้ยงกบโดยใช้ต้นทุนต่ำแต่มีคุณภาพได้อย่างไร
ภูมิหลังของปัญหา
       กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการนำกบมาบริโภคเป็นอาหารเนื่องจากกบนั้นเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง นิยมมากในภาคอีสาน ในอดีตกบตามธรรมชาติมีให้จับอย่างไม่ขาดแคลนซึ่งต่างจากปัจจุบันที่พบว่ากบตามธรรมชาติเริ่มสูญพันธุ์ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การใช้สารเคมีในการเกษตร ความแห้งแล้ง ระบบนิเวศที่ไม่สมดุลและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กบที่มีอยู่ตามธรรมชาติเริ่มลดปริมาณลง จากปัญหาดังกล่าวพี่ๆนักเรียนชั้นป.4 และคุณครูจึงสนใจเรียนรู้ เรื่อง กบออร์แกนิกส์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างและการดำรงชีวิตของกบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน อีกทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเลี้ยงกบที่มีคุณภาพเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้
เป้าหมาย(Understanding Goal):

        เข้าใจความเหมือน  ความแตกต่างโครงสร้างของกบ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศ สามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเลี้ยงกบที่มีคุณภาพได้

ปฏิทินการเรียนรู้
หน่วย “ขบวนการกบ อ๊บ อ๊บ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

Week
Input

Process
Output
Outcome
1โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
คำถาม :
นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูและ รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรจากการการดูและจากการร่วมกิจกรรม ?
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Think Pair Share
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอติดชีวิตกบ
- คลิปวีดีโอแม่กบช่วยลูก
- กบ
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอตามติดชีวิตกบและแม่กบช่วยลูก 5 นาที
- ครูพาเดินไปดูกบที่เลี้ยงไว้ในบริเวณโรงเรียน
- ครูให้นักเรียนแยกเพศของกบหรือแยกตามการเจริญเติบโตของกบ
- ลงมือเลี้ยงกบ
- เลือหน่วยและตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก


ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูวีดีโอ
- ค้นหาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสำรวจ

ชิ้นงาน
- เขียนแสดงความคิดเห็นวิธีการแยกเพศกบ
- ชื่อหน่วยที่อยากเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 1

ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายสิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ


Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ : กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
คำถาม :
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ?
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin :
- Blackboard Share
- Brainstorms
- Show and Share
- Card and Chart
- Wall Thinking
- Mind Mapping 
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คำถามที่อยากเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มคิดวางแผนสร้างปฏิทินการเรียนรู้ 9 สัปดาห์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินของกลุ่ม
- ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 2
ความรู้ :
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ


Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ : โครงสร้างของกบทั้งภายในและภายนอก
คำถาม :
- โครงสร้างร่างกายของกบภายนอกและภายใน มีอะไรบ้าง ?
- กบมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ?
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- กบ
- ipad

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้เรียนรู้ผ่านโมเดลโครงสร้างร่างกายมนุษย์
- ศึกษาการผ่าตัดกบจาก ipad
- นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วผ่ากบจริงเพื่อให้เห็นอวัยวะโครงสร้างภายใน
- นักเรียนศึกษาอวัยวะส่วนต่างๆของกบแต่ละส่วนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงสร้างของกบ
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของกบ
ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของกบ
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 3
ความรู้ : เข้าใจโครงสร้างการทำงานของมนุษย์และกบทั้งภายนอกและภายใน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เข้าใจและรู้จักตนเอง
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- แสดงออกถึงความสนใจต่อกิจกรรมหรือบุคคลและสิ่งต่างๆ
- ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ : โครงสร้างของมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก
คำถาม : โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ภายนอกและภายใน มีอะไรบ้าง ?
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- โมเดลโครงสร้างร่างกายมนุษย์
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ศึกษาโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ภายนอกและภายใน มีอะไรบ้าง
- นักเรียน เรียนรู้ผ่านโมเดลโครงสร้างร่างกายมนุษย์
- นักเรียนทำโมเดลป๊อปอัพโครงสร้างรางกาย(ชาย – หญิง)
- นักเรียนศึกษาอวัยวะส่วนต่างๆของมนุษย์กับกบแต่ละส่วนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างการมนุษย์
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- หาข้อมูลการทำ โมเดล ป๊อปอัพ
- พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์และกบเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- โมเดลป๊อปอัพโครงสร้างร่างกายมนุษย์(ชาย-หญิง)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 4
ความรู้ : เข้าใจโครงสร้างการทำงานของมนุษย์และกบทั้งภายนอกและภายใน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เข้าใจและรู้จักตนเอง
- มีเป้าหมายในการทำงาน
- แสดงออกถึงความสนใจต่อกิจกรรมหรือบุคคลและสิ่งต่างๆ
- ยกมือก่อนแสดงความคิดเห็น
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ


Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ : ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกบ
คำถาม :
นักเรียนคิดว่ามนุษย์กับกบมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง ?
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- flowchart 
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูพานักเรียนสำรวจระบบนิเวศรอบๆโรงเรียนและสำรวจบ่อกบ
- ครูกระตุ้นคำถามระบบนิเวศรอบโรงเรียนและบ่อกบสัมพันธ์กันอย่างไร
- นักเรียนแบ่งกลุ่มละเท่าๆกันสำรวจระบบนิเวศ เช่น นาข้าว รอบๆบ่อกบ ร่มไผ่ เป็นต้น
- นักเรียนทำโมเดลระบบนิเวศแล้วนำเสนอให้ครูและเพื่อนได้ฟัง
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาห่วงโซ่อาหารและนำเสนอในรูปแบบชาร์ตความรู้
- นักเรียนทำ flowchart ห่วงโซ่อาหาร
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- ศึกษาข้อมูล flowchart  ห่วงโซ่อาหารและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกบ
- พูดคุยวางแผนการทำโมเดลระบบนิเวศ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าใจในการเรียนรู้แบบ Animation stop motion
ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- flowchart  ห่วงโซ่อาหาร
- โมเดลระบบนิเวศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 5ความรู้ :เข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์ กบและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน flowchart  ห่วงโซ่อาหาร โมเดลระบบนิเวศ


Week

Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ : วงจรชีวิต,ช่วงอายุ
คำถาม :
- กบและมนุษย์มีการเจริญเติบโตอย่างไร
- ช่วงอายุของมนุษย์กับกบต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Place mats
- Show and Share
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หมู่บ้าน
- Internet

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- สำรวจประชากรในหมู่บ้านในแต่ละช่วงอายุ
- นำเสนอผลการสำรวจของแต่ละหมู่บ้าน
- นักเรียนศึกษาแต่ละช่วงวัยของกบและมนุษย์เหมือนกันและต่างกันอย่างไร
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวงจรชีวิต , ช่วงอายุของมนุษย์และกบแล้วเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- จำแนกความแตกต่างของกบและสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกัน
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- สำรวจประชากรในหมู่บ้านในแต่ละช่วงอายุ
- ค้นหาข้อมูลวงจรชีวิตของมนุษย์และกบ
- แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวงจรชีวิต , ช่วงอายุของมนุษย์และกบ

ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- แผนภาพและอธิบายช่วงการเจริญเติบโตของกบและมนุษย์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 6


ความรู้ :เข้าใจเกี่ยวกับช่วงชีวิตของมนุษย์และกบ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานแผนภาพการเจริญเติบโตของมนุษย์และกบ
ทักษะชีวิต
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานแผนภาพการเจริญเติบโตของมนุษย์และกบ


Week

Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ : โรค (กบและมนุษย์)
คำถาม :
1.นักเรียนมีวิธีป้องกันโรคและรักษาสุขภาพอย่างไร
2.นักเรียนเจอปัญหาอะไรในการเลี้ยงกบตลอด 7 สัปดาห์ที่ผ่านมาและแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-กล้องจุลทรรศน์

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- นักเรียนส่องดูเชื้อโรคผ่านกล้องจุลทรรศน์
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเชื้อโรคที่นักเรียนส่องกล้องจุลทรรศน์
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มค้นหาข้อมูลโรคติดติด และไม่ติดต่อ ในมนุษย์และกบ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนรวมความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดติด และไม่ติดต่อ ในมนุษย์และกบ
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- นักเรียนออกแบบวางแผนซ้อมการแสดงละคร

ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- ละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 7


ความรู้ :สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคต่างๆทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- คิดสร้างสรรค์การแสดงละครเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคWeek

Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์ : นวัตกรรมการเลี้ยงกบการแปรรูปอาหาร
คำถาม :
1.นักเรียนจะแปรรูปอาหารจากกบอย่างไรให้คงคุณค่าและสารอาหาร
2.นักเรียนจะออกแบบนวัตกรรมการเลี้ยงกบในรูปแบบใหม่อย่างไรให้ใช้ได้จริง
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Brainstorms
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- สังเกตกบที่เลี้ยงจากสัปดาห์แรก ประกอบกับการบันทึกการเจริญเติบโตแล้วแลกเปลี่ยนกัน(สิ่งที่พบ ปัญหา โอกาสที่ทำห้ดีขึ้น)
- นักเรียนแบ่งกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อวางแผนออกแบบและค้นคว้านวัตกรรมการเลี้ยงกบ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างนวัตกรรมการเลี้ยงกบและนำมาเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกันเพื่อออกแบบเมนูอาหารจากกบและหาข้อมูลสารอาหารของแต่ละเมนู
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- นักเรียนหาข้อมูลเมนูอาหารจากกบหาข้อมูลสารอาหารของแต่ละเมนู
และวางแผนเตรียมวัสดุการทำอาหาร
- ค้นคว้านวัตกรรมการเลี้ยงกบออร์แกนิกส์

ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- อาหารจากกบ
- นวัตกรรมการเลี้ยงกบ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 8


ความรู้ :เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารอาหารจากอาหารที่ทำ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นWeek

Input
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้นิทรรศการ(กบ)
คำถาม :
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่าย กบออร์แกนิกส์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด  :
- Round Robin
- Brainstorms
- Show and Share
- Mind Mapping 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- Animation (กบ)

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- วางแผนนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาให้ผู้อื่นเข้าใจ
- จัดนิทรรศการ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนทำ Animation มนุษย์และกบ
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

เลี้ยงกบไปด้วยเพื่อเป็นกิจกรรมคู่ขนาน
การดูแลกบที่เลี้ยงพร้อมสมุดบันทึก
ภาระงาน
* นักเรียนแต่ละกลุ่มจะนำเสนอความเข้าใจการเรียนรู้ของกบในรูปแบบ Animation(stop motion)
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและวางแผนการทำ Animation เรื่อง ขบวนการกบ อ๊บ อ๊บ

ชิ้นงาน
- บันทึกการเลี้ยง
- Animation Stop Motion มนุษย์และกบ
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9


ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและตนเอง

ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบคัวที่ตนเองรับรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : “ขบวนการกบ อ๊บ อ๊บ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1/2558สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
1. สร้างฉันทะ
- สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียนมาตรฐาน ว ๘.๑
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง สถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาที่อยากแก้ไขตามความสนใจ(ป.4/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้าได้(ป.4/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไขได้(ป.4/5) - เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นนำเสนอและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่ตน เองสนใจได้ (ป.4/5)
- นำเสนอผลงานการเขียนสรุปปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และปฏิทินให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ป.4/8)
มาตรฐาน  ส ๒. - เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรม (ป.4/2)   
- สามารถนำเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างการเรียน การทำกิจกรรมและชีวิตประจำวันได้
(ป.4/5)   
มาตรฐาน  ส ๔.
- เข้าใจและสามารถนับช่วง เวลาเป็นศตวรรษและสหัสวรรษและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ป.4/1)
- เข้าใจและสามารถอธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติความเป็นมาของมนุษย์กับปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้(ป.4/2)   
มาตรฐาน ง ๑.
- เข้าใจทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้
(ป.4/1-2)
- สามารถปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ป.4/3)
- อธิบายการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(ป.4/4)
มาตรฐาน พ ๒.
- สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม( ป.4/2)   
มาตรฐาน  พ ๔.
- เข้าใจและสามารถอธิบายสภาวะอารมณ์ของคนที่อยู่ในยุคสมัยต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตได้(ป.4/5)   
มาตรฐาน ศ ๑.
- สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ผ่านการวาดตกแต่งผลงานได้
( ป.4/2/3) 
- เข้าใจทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานวาดภาพระบายสีได้  ( ป.4/5)   
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/.4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน(3.2/.4/7)
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/.4/8)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5/.4/10)


สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
2. โครงสร้าง
  - หน้าที่และการทำงานของร่างกาย (มนุษย์,กบ)
   - ภายใน
   - ระบบย่อยอาหาร
   - ระบบหายใจ
   - ระบบขับถ่าย
   - ระบบโครงกระดูก
   - ระบบสืบพันธุ์
     ฯลฯ
   - ภายนอก
    - ผิวหนัง
     - มือ
     - เท้า
     - แขน
     - ปาก
     - ตา
     - หู
      ฯลฯ
มาตรฐาน ว ๑.๑   
- ทดลองและอธิบายหน้าที่ของโครงสร้างมนุษย์และกบ(ป.4/1)
-  อธิบายพฤติกรรม
ของกบที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ
การสัมผัส และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  (ป.4/4)
- สังเกตและระบุส่วนประกอบของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ของมนุษย์และกบได้
(ป.5/1)
- อธิบายการทำงาน
ที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ (.6/2)
มาตรฐาน ว ๑.๒   
- อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์สิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น(ป.5/2)
- จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอก
เป็นเกณฑ์(ป.5/5)
มาตรฐาน ว ๘.๑
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างมนุษย์กบและสิ่งมีชีวิตที่จะศึกษา   ตามที่กำหนดให้  และตามความสนใจ (.4/1)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอ ผลสรุปผลสนใจ (.4/4)
- แสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
และสนใจเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างมนุษย์กบและสิ่งมีชีวิต (.4/6)
- นำเสนอ จัด แสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(.4/8)
มาตรฐาน ๑.๑   
- ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นจากการนำเสนองานโครงสร้างภายใน/ภายนอกของคนและกบได้(ป.4/5)
มาตรฐาน ส ๒.     
- ปฏิบัติตน
ในการ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
(ป.4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน(ป.4/5)

มาตรฐาน ส ๔.
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล( ป. 5 / 2)     
มาตรฐาน ส ๔.
- อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์และกบได้
(ป. 4/1)     
มาตรฐาน .๑  
- ทำงานบรรลุ เป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ป.4/2)
- ใช้พลังงานและทรัพยากร 
ในการทำงาน
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า(.4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและ
มีความคิดสร้างสรรค์(.5/2)
- ใช้ทักษะ
การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน(.6/2)
มาตรฐาน ง ๓.     
- ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์(.5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(.5/2) 

    
มาตรฐาน พ ๑.
- อธิบายการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของร่างกาย (.4/1)
- อธิบายความสำคัญ
ของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ
ที่มีผลต่อสุขภาพ 
(.4/2)
๓.  อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก  และข้อ  ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ (.4/3)
- อธิบายความ    สำคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ (.5/1)
- อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
(.5/2)
- อธิบายความ สำคัญของระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  ที่มีผลต่อสุขภาพ (.6/1)
- อธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต   และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ (.6/2)


มาตรฐาน ศ ๑.๑   
- อภิปราย
เกี่ยวกับอิทธิพล
ของสีวรรณะอุ่น
และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิต (ป.4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีโครงสร้างของมนุษย์และกบ(ป.4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ(ป.4/7)
มาตรฐาน ศ ๒.  
- ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ(5/7)

จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/.4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน(3.2/.4/7)
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/.4/8)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5/.4/10)


สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
3. ระบบนิเวศ
   - ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกบ
   - วงจรชีวิต
   - ห่วงโซ่อาหาร
   - แหล่งที่อยู่อาศัย
   - แหล่งอาหาร
  มาตรฐาน ว ๑.๑  
- อธิบายวัฏจักรชีวิตของกบและสิ่งมีชีวิต (ป.5/3)
- อภิปราย วัฏจักรชีวิตของกบและสิ่ง มีชีวิต นำความรู้ไปใช้ประโยชน์(ป.5/5)
มาตรฐาน ว ๒.๑   
- สำรวจและอภิปรายความ สัมพันธ์ ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่ง
ที่อยู่ต่าง ๆ(ป.6/1)
- อธิบายความ สัมพันธ์ของกบกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร(ป.6/2)
- สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของกบสิ่งมีชีวิตอื่นกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น (ป.6/3)
 มาตรฐาน ว ๒.๒
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ป.6/1)
- อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวด ล้อมทั้งโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์ (ป.6/3)
- อภิปรายแนวทาง
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป.6/4)
- มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวด ล้อมในท้องถิ่น 
(ป.6/5)
มาตรฐาน ว ๘.๑
- แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(.4/6)
มาตรฐาน ส ๒.     
- ปฏิบัติตน
ในการ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
(ป.4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน(ป.4/5)

มาตรฐาน ส ๔.
-  สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
( ป. 5 / 1 )
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
( ป. 5 / 2 )
มาตรฐาน ส ๕.      - ระบุแหล่งระบบนิเวศ และ สิ่งมีชีวิตต่างๆ  ในจังหวัดของตนเองด้วย
แผนที่(ป.5/2)
มาตรฐาน ส ๕.   
- อธิบายสภาพ แวด ล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น(ป.4/1)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยน แปลงนั้น(ป.4/2)
-  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด(ป.4/3)
- นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม
(ป.5/3)
- อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
(ป.6/2)

มาตรฐาน .๑  
- ทำงานบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้
อย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์(.4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน(.4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการ
ทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(.4/4)
ใช้ทักษะการจัดการ
ในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีตและ
มีความคิดสร้างสรรค์
(.5/2)
มาตรฐาน ง ๓.     - ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (.5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(.5/2) 

มาตรฐาน พ ๕.
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อ
ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น(ป.6/1)
-  ระบุวิธีปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
(ป.6/2)
มาตรฐาน ศ ๑.๑   - เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
แบบทัศนศิลป์
(ป.4/1)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี(ป.4/5)
- บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
แบบทัศนศิลป์
(ป.5/1)
- จำแนก ทัศนธาตุ      ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวด ล้อม และงานทัศนศิลป์โดยเน้น
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง
(ป.4/1)

จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/.4/8)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5/.4/10)


สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
4. โรค (มนุษย์และกบ)
    - ติดต่อ
    - ไม่ติดต่อ
    - การป้องกัน
    - การดูแล การรักษาสุขภาพมาตรฐาน ว ๘.๑
-  ตั้งคำถามเกี่ยวกับโรคต่างๆ(.4/1)
- วางแผน การสังเกต  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ
(.4/2)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอ
ผลสรุปผล(.4/4)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบ(.4/5)
- แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(.4/6)
- นำเสน จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(.4/8)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้(.5/6)

มาตรฐาน  ส ๒.     
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(.4/1)
- ปฏิบัติตนในการ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี(.4/2)
มาตรฐาน ส ๕.   
- อธิบายสภาพ แวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
มาตรฐาน ส ๔.
-  สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย
( ป. 5 / 1 )
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
( ป. 5 / 2 )

มาตรฐาน .๑  
- ทำงานบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้
อย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์(.4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน(.4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการ
ทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(.4/4)
ใช้ทักษะการจัดการ
ในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีตและ
มีความคิดสร้างสรรค์
(.5/2)
มาตรฐาน ง ๓.     - ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ (.5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(.5/2) 
มาตรฐาน พ ๑.   
- อธิบายความสำคัญ
ของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผล
ต่อสุขภาพ (.4/2)
- อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(.4/3)
มาตรฐาน พ ๓.   
- เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่างน้อย ๑ ชนิด
(.4/4)
มาตรฐาน  พ ๓.   
- เล่นกีฬาที่ตนเอง ชอบอย่างสม่ำเสมอ  โดยสร้างทางเลือก    
ในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลาก หลายและมีน้ำใจนักกีฬา
(.5/2)มาตรฐาน พ ๔.   
- อธิบายความ สัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
(.4/1)
 - อธิบายสภาวะอารมณ์  ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ
(.4/2)
- วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค(.4/3)
- ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการตรวจสอบ(.4/4)
- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ (.5/2)
- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
(.6/2)
- ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
(.5/4)
- สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ ทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง(.6/4)
มาตรฐาน พ ๕.   
- อธิบายความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี
(.4/1)
- แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์กัดต่อย  และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
(.4/2)
- ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา  (.5/3)
- วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
(.5/4)
มาตรฐาน ศ ๑.๑   
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี(ป.4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ(ป.4/7)
มาตรฐาน ศ ๒.   -ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ(.5/7)
มาตรฐาน ศ ๓.
- แสดงการเคลื่อน ไหวในจังหวะต่าง ๆ
ตามความคิดของตน(.4/3)   
จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/.4/8)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5/.4/10)


สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
5. นวัตกรรม
   - การแปรรูปอาหาร
   - ธุรกิจ
   - การศึกษา
   - การแพทย์
   -วิธีการเลี้ยง
    - ธรรมชาติ
    - คอนโด
     - บ่อ


มาตรฐาน ว ๘.๑
-  ตั้งคำถามเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆได้(.4/1)
- วางแผน การสังเกต  เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ
(.4/2)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอ
ผลสรุปผล(.4/4)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบ(.4/5)
- แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(.4/6)มาตรฐาน ส ๒.     
- ปฏิบัติตน
ในการ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
(ป.4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิต ประจำวัน(ป.4/5)
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ(.4/1)
- บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผล ประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค(.4/2)
- อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอ เพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง(.4/3)
มาตรฐาน ส ๔.
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
( ป. 5 / 2 )

มาตรฐาน .๑  
- ทำงานบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้
อย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์(.4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน(.4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการ
ทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(.4/4)
ใช้ทักษะการจัดการ
ในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีตและ
มีความคิดสร้างสรรค์
(.5/2)
มาตรฐาน  พ ๒.   
- อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพ   กับผู้อื่น(.6/1)
มาตรฐาน  พ ๓.  
- ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
(.5/4)
มาตรฐาน ศ ๑.๑   
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ(ป.4/7)

มาตรฐาน ศ ๒.   ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ(.5/7)

จุดเน้นที่ 4
- ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/.4/8)
จุดเน้นที่ 5
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5/.4/10)